Rollen van de leerkracht

De
van de leerkracht.

Het CPS heeft een indeling gemaakt in de vorm van zes verschillende rollen die je als leerkracht hebt om goed les te kunnen geven. Middels deze pagina probeer ik daar de verschillende aanknopingspunten qua ict aan te koppelen. Wat zijn die verschillende rollen? Bron: https://www.cps.nl/wat-zijn-de-zes-rollen-van-de-leraar

  1. De leraar als gastheer
  2. De leraar als presentator
  3. De leraar als didacticus
  4. De leraar als leercoach
  5. De leraar als pedagoog
  6. De leraar als afsluiter 


De leraar als gastheer

De relatie is de psychologische basisbehoefte van een leerling. Het gastheerschap is daarom een essentiële rol van de leraar. In deze rol maakt u contact met uw leerlingen. Het contact is een voorwaarde voor het leerproces en bepalend voor het verloop en de effectiviteit van de lessen en leeractiviteiten. Als gastheer ontvang je de leerlingen en geef je hen een welkom gevoel door vriendelijk te zijn. Je stemt af op de groep die je voor je hebt.

Voorbeeld met ICT is dat je op het digibord een pagina hebt klaarstaan, gemaakt in bijvoorbeeld Gynzy, waarop je een aantal inloopinstructies hebt staan (b.v. pak je boek en ga lekker lezen tot 08:45) en het programma van de dag. Eventueel een leuke afbeelding erbij. Als leerkracht heet je de kinderen niet alleen persoonlijk welkom maar ook via het digibord met een vriendelijk woord.

De leraar als presentator

Als leraar vang je aan het begin van de les de aandacht van de leerlingen en houd je de aandacht vast. Dit kan aan het begin zijn, als de les begint, maar ook wanneer je bijvoorbeeld na een groepsopdracht de aandacht van de leerlingen opnieuw moet vangen. Ook wordt in deze rol de leerlingen duidelijk gemaakt wat er in de les zal gaan gebeuren.

Voorbeeld met ICT is dat je de kinderen een film, afbeelding of een tekst via het digibord laat zien dat de kinderen uitdaagt tot nadenken of uitlokt tot verbazing. Wat heel goed werkt is bijvoorbeeld een afbeelding van jezelf met als achtergrond een greenscreen die je vervolgens hebt bewerkt zodanig dat je onderdeel uitmaakt van een andere bestaande foto. 

Uiteraard geldt bij al deze rollen dat je het op meerdere manieren kunt en moet interpreteren.Ik beschrijf dit nu vanuit het vak ICT maar je moet ook beseffen dat elk vak een manier heeft om de aandacht van de kinderen te vangen. Denk bijvoorbeeld aan een natuurkundig proefje of een voorwerp of een …

De leraar als didacticus

Als leraar ben je in staat om leerlingen te laten leren. In de rol van didacticus breng je de leerstof over op de leerlingen. Een didacticus is in staat om het leerproces van zowel de gehele klas als de individuele leerling te sturen en begeleiden. Het gaat hierbij om het maken van keuzes op basis van de leerstof die je over wil brengen, passend bij de leerlingen die je lesgeeft. Als didacticus geef je uitleg en een complete instructie, opdat zij de leerstof zelfstandig kunnen verwerken. Je bent je daarbij bewust van het taalgebruik en maakt het leren zichtbaar. Vanuit een duidelijke structuur varieer je in de les, activeer je leerlingen en ga je waar nodig om met verschillen.

Voorbeeld met ICT is dat je digitale methodesoftware gebruikt behorende bij de les die je geeft. Je kunt ook zelf het een en ander ontwerpen binnen Gynzy of Prowise of PowerPoint waarbij je de verschillende stappen helder maakt door deze goed voorbereid op te nemen binnen je presentatie. Bedenk ook dat je het gewone whiteboard kunt gebruiken om de verschillende denkstappen van kinderen te visualiseren en daarmee de leerstof duidelijker kunt maken. 

De leraar als leercoach

Als leercoach richt je je op het ondersteunen van leerlingen in hun ontwikkeling richting zelfregulerend leren. Je ontwikkelt meta-cognitieve en affectieve vaardigheden bij de leerlingen die nodig zijn om optimaal zelfstandig en vervolgens zelfregulerend te werken.

Voorbeeld met ICT is dat je de kinderen feedback geeft in de vorm van vragen die het kind tot verdieping, verwondering brengt.

De leraar als pedagoog

Als pedagoog zorg je voor een veilig leer-en werkklimaat in de les en grijp je in als deze in gevaar komt.  Leerlingen voelen zich prettig bij jou in de les en kunnen zich op hun manier ontwikkelen en zich vormen in relatie tot anderen.

Voorbeeld met ICT is dat je met classdojo werkt en de kinderen helpen een positieve cultuur te creëren. 

De leraar als afsluiter

Als afsluiter ben je je ervan bewust dat dit een belangrijke fase in de les is. Je zorgt ervoor dat het leren op dat moment wordt afgesloten. Leerlingen krijgen overzicht op de les omdat je als leraar terugblikt en de kern en de doelen van de les samenvat. Tevens reflecteer je met leerlingen op het leerproces. Je neemt afscheid en leerlingen kunnen daarna de les verlaten.

Voorbeeld met ICT is dat je een aantal controlevragen met bijvoorbeeld Kahoot kunt stellen. Je kunt ook eens proberen of je met Plickers de les zou kunnen afsluiten waarbij je enkele goede vragen moet bedenken met meerdere antwoordmogelijkheden.  

Voor alles hierboven geldt: ICT is een middel om een doel te bereiken. Wees duidelijk welk doel je wilt bereiken en vraag je af om ICT daarbij kan hepen en op welke manier. Hiervoor kun je het TPACK-model gebruiken om een professionele dialoog over dit onderwerp met anderen aan te gaan. 

Leerlijn Digitale Geletterdheid 

Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) is een landelijk kenniscentrum en ontwikkeld het curriculum van het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Via de site van het SLO kun je meer informatie vinden over kerndoelen, leerlijnen, tussendoelen en eindtermen. SLO ontwikkelt doelen, kaders en instrumenten waarmee een school haar taak vanuit een eigen visie kan vervullen.

Bestudeer de website https://magazines.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/ 

Geef een reactie