Keuzeprogramma

Beste student,

Helaas moet een groot deel van de studenten een andere keuze doorgeven. In verband met corona en de samenstelling van de lessen die grotendeels online worden gegeven hebben we helaas de keuzeprogramma’s oudercommunicatie, Schrijflab en kindermishandeling/trauma uit het aanbod moeten halen. Studenten die al een keuzeprogramma hebben gekozen die sowieso doorgaat zijn reeds ingedeeld. 

Je wordt vriendelijk verzocht 2 keuzen door te geven. Kies geen al eerder gevolgd keuzeprogramma.


Lees de beschrijvingen van de keuzeprogramma’s door en kies iets dat jij leuk of interessant vindt om te volgen. Hier staan alle keuzeprogramma’s in, ook de beschrijvingen van programma die in periode 2 niet door gaan. 

Onderstaand formulier is om je keuzes te kunnen verzamelen. De definitieve keuze wordt uiterlijk vrijdag 6 november rondgestuurd.  

Aanbod periode 6 (BT3) / periode 10 (Minor 1)

Hoogbegaafdheid
Breinkennis
Orde en Klassemanagement
Vrij Project
Berlijn
Hoogbegaafdheid

Deze keuzemodule staat in het teken van (hoog)begaafde kinderen. Je leert in deze keuzemodule vanuit verschillende invalshoeken naar (hoog)begaafdheid te kijken. Intelligentie speelt daarbij een belangrijke rol, maar (hoog)begaafdheid wordt ook in breder perspectief bekeken. Niet alle (hoog)begaafde kinderen komen in het onderwijs goed tot hun recht en er zijn andere kenmerken om een (hoog)begaafd kind te herkennen dan (alleen) de cito-scores. Hoogbegaafden denken en leren anders, dit heeft implicaties voor het onderwijs aan deze kinderen. Denk bijvoorbeeld aan topdown denken of aandacht voor leren leren. Op steeds meer scholen is de mogelijkheid om kinderen een dagdeel of enkele dagdelen naar een plusklas te laten gaan of zijn er mogelijkheden voor voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs.  

 

In de keuzemodule worden bijvoorbeeld de volgende vragen behandeld:  

  • Hoe herken je (hoog)begaafde kinderen of kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in de klas?  
  • Welke typen (hoog)begaafde kinderen zijn er allemaal? Hoe herken je hun gedrag? En hoe herken je onderpresteerders?  
  • Hoe ziet een (verslag van een) begaafdheidsonderzoek eruit en waar moet je als leerkracht op letten?  
  • Wanneer kies je voor versnellen? Wat kan deeltijd of voltijd hoogbegaafdenonderwijs voor kinderen betekenen? Hoe kan je compacten en verrijken?  
  • Kan je passend onderwijs bieden om kinderen voldoende uitdaging te bieden? Hoe kan je deze kinderen leren leren? Welk onderwijsaanbod (vanuit verschillende vakken) kun je bieden aan deze kinderen? 

Breinkennis

In de keuzemodule ‘breinkennis en executieve functies’ leer je over de werking van de hersenen,  over executieve functies en hoe je deze kennis kunt gebruiken als leerkracht om kinderen te helpen.  

Je kunt verschillende breinmythes herkennen zoals ‘Ben jij meer een denker of een doener?’ of ‘Denk je vooral met je linker- of je rechterhersenhelft?’ Je leert wat hersenonderzoek voor opvoeding en onderwijs kan betekenen.  

 

In deze keuzemodule leer je bovendien hoe je kinderen op school kunt ondersteunen bij het omgaan met (bepaalde) zwakke executieve functies. Bij executieve functies gaat het om de denkprocessen in het brein die nodig zijn voor het uitvoeren van sociaal, efficiënt en doelgericht gedrag. Executieve functies zijn bijvoorbeeld: inhibitie, planning en organisatie, flexibiliteit, werkgeheugen, gedragsevaluatie en emotieregulatie.  

Ook bij diverse gedragsproblemen en/of stoornissen zijn er beperkingen op het gebied van de executieve functies. Hoe help je bijvoorbeeld kinderen die snel afgeleid zijn of die hun emoties moeilijk kunnen beheersen? Hiermee krijg je bijvoorbeeld meer inzicht in en begrip voor kinderen met AD(H)D of ASS en kun je ze gericht verder helpen.  

Orde en Klassemanagement

In deze keuzemodule leer je meer over een goed klassenmanagement in de klas en het effectief orde houden. Je kijkt met een kritische blik naar je stageklas en je eigen handelen. Wat werkt en wat werkt niet? Wat weet je uit de theorie? Hoe ga je om met verschillende soorten kinderen en zorg je ervoor dat de kinderen effectief kunnen leren? Welk soorten gedrag kom je vaak tegen en hoe ga je daar mee om? Hoe wordt dit gedrag veroorzaakt en wat kan jij als leerkracht daarin betekenen? Je wisselt met medestudenten ervaringen uit en oefent met klassenmanagement en orde in verschillende lessituaties.  

Deze keuzemodule is een verdieping van kennis en vaardigheden voor als je moeite hebt met orde houden, maar ook als je meer wilt leren over (oorzaken van) gedrag van kinderen en hoe je efficiënt kunt inspelen op dit gedrag als leerkracht. 

Vrij Project

Net als de meeste hbo-instellingen heeft ook de iPabo ook een zogenaamde ‘vrije studiepunten’-traject: een door jou in te vullen manier om studiepunten te verwerven. Je kiest zelf onder begeleiding een programmaonderdeel dat zich buiten de opleiding afspeelt. Je krijgt in de bijeenkomsten op de iPabo ideeën over wat je zou kunnen doen voor dit keuzeprogramma en de wijze waarop je de criteria gaat aantonen. De criteria zijn hbo-waardig en gaan dus over beredeneren, koppelen naar theorie enzovoort. Je gaat plannen, organiseren en je eigen leren als professional en als persoon ontwerpen. 

Berlijn

De essentie van dit studieonderdeel ligt natuurlijk in de ervaring die je tijdens een citytrip opdoet ten aanzien van ‘buitenschools leren’. Onder leiding van docenten wordt de stad een betekenisvolle leeromgeving met aanknopingspunten naar allerlei soorten kennis die je in samenhang opdoet. Nu juist dat aspect vanwege de pandemie en de veiligheidsafspraken die op onze hogeschool gelden, niet mogelijk is, hebben we een programma gemaakt waarin we met online webinars en creatieve opdrachten in elk geval je kennis over de stad Berlijn vergroten.

Dit keuzevak is een ‘good practice’ over leerinhouden die zijn gekoppeld aan de ‘echte wereld’. We richten ons op de geschiedenis en geografie van de stad, zijn toeristische trekpleisters, Street Art als onderdeel van stadscultuur en we bezoeken musea. We nemen kennis van het Duitse onderwijssysteem en zoeken contact met collega’s of kinderen in het Duitse basisonderwijs.

 

[gravityform id=”7″]

Geef een reactie